Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

 • ประกาศผลการสอบคัดสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดสรรลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
 • ประกาศผลการสอบคัดสรรลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง รายละเอียด
 • ประกาศผลการสอบคัดสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ EP รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ English Program รายละเอียด
 • โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ English Program จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท รายละเอียด
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน รายละเอียด
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
 • คุณลักษะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม รายละเอียด
 • ประกาศ การซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
 • ประกาศผลการสอบคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 2560 รายละเอียด
 • กรอกข้อมูลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 รายละเอียด
 • หลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายละเอียด
 • เอกสาร id plan ดาวน์โหลด
 • โครงการ "ยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชุา" รายละเอียด
 • โครงการ "ครูดีปูชนียบุคคล" รายละเอียด
 • โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561(ปีที่ 7) รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารโรงเรียนมาตรฐานสากล รายละเอียด
 • คู่มือสำหรับประชาชน รายละเอียด
 • ข้อมูลวิชาการ เรื่องการประเมิน รายละเอียด
 • แบบเขียนโครงร่างองค์ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มแผนงาน ดาวน์โหลด
 • เคมี Chanpen ดาวน์โหล
 • การเสนอขอเครื่องราชฯ รายละเอียด
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.) รายละเอียด
 • เอกสารรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รายละเอียด
 • เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา 8 เล่ม รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ ว.17 30 กันยายน 2552 รายละเอียด
 • ๑,๑๙๙ กฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รายละเอียด
 • บัญชีรายละเอียดรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะ ชำนาญกาญพิเศษและวิทยฐานะเชียวชาญ กรณีผลงานดีเด่นเป็นที่ปะจักษ์ ว.5-2554 ดาวน์โหลด

เนื่องด้วย วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันชาติ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

กองลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดย นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ, ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 


โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ
1. นายอดิชาติ สร้อยทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล Youth of the future Thailand 2019
2. นางสาวจิราพัชร หนองมีทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัล Young women best talent.
3. นางสาวสุภาวดี ไทยอุดมทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัล Young women friend ship
4. นายศุภกร เนตรสว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัลYoung man Photogenic
ในการประกวดเยาวชนต้นแบบของจัวหวัดประจวบคีรีขันธ์ Youth of the future Thailand 2019 รอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม รับการประเมินรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 4 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 จากคณะกรรมการสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

คณะครู บุคลากรและนักเรียนโครงการ English Program โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวัน Halloween ในกิจกรรมมีขบวนพาเหรดและการเต้นประกอบดนตรี ของนักเรียนโครงการ English Program ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ณ สนามกีฬาโรงเรียน วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.