Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน รายละเอียด
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
 • คุณลักษะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม รายละเอียด
 • ประกาศ การซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
 • ประกาศผลการสอบคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 2560 รายละเอียด
 • กรอกข้อมูลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 รายละเอียด
 • หลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายละเอียด
 • เอกสาร id plan ดาวน์โหลด
 • โครงการ "ยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชุา" รายละเอียด
 • โครงการ "ครูดีปูชนียบุคคล" รายละเอียด
 • โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561(ปีที่ 7) รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารโรงเรียนมาตรฐานสากล รายละเอียด
 • คู่มือสำหรับประชาชน รายละเอียด
 • ข้อมูลวิชาการ เรื่องการประเมิน รายละเอียด
 • แบบเขียนโครงร่างองค์ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มแผนงาน ดาวน์โหลด
 • เคมี Chanpen ดาวน์โหล
 • การเสนอขอเครื่องราชฯ รายละเอียด
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.) รายละเอียด
 • เอกสารรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รายละเอียด
 • เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา 8 เล่ม รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ ว.17 30 กันยายน 2552 รายละเอียด
 • ๑,๑๙๙ กฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รายละเอียด
 • บัญชีรายละเอียดรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะ ชำนาญกาญพิเศษและวิทยฐานะเชียวชาญ กรณีผลงานดีเด่นเป็นที่ปะจักษ์ ว.5-2554 ดาวน์โหลด

คณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดย นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในภาคเช้า และในภาคค่ำร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562

เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 125 ทุน โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

มูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมกับโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม เป็นประธาน เมื่อววันที่ 2 สิงหาคม 2562

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมรับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.