Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายเธียรชัย แสงชาตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

 • เกม WAR OF LOG ดาวน์โหลด
 • ประกาศผลการคัดสรรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
 • การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการเพชรราชพฤกษ์ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์(Gifted Program Science-Math : GPS) รายละเอียด
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 (EP) และ ม. 4 (MEP) ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
 • ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • กรอกข้อมูลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 รายละเอียด
 • หลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายละเอียด
 • เอกสาร id plan ดาวน์โหลด
 • ผลการแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน รายละเอียด
 • ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน B รายละเอียด
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (ชาวต่างชาติ) รายละเอียด
 • โครงการ "ยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชุา" รายละเอียด
 • โครงการ "ครูดีปูชนียบุคคล" รายละเอียด
 • โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561(ปีที่ 7) รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารโรงเรียนมาตรฐานสากล รายละเอียด
 • คู่มือสำหรับประชาชน รายละเอียด
 • ข้อมูลวิชาการ เรื่องการประเมิน รายละเอียด
 • แบบเขียนโครงร่างองค์ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มแผนงาน ดาวน์โหลด
 • เคมี Chanpen ดาวน์โหล
 • การเสนอขอเครื่องราชฯ รายละเอียด
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.) รายละเอียด
 • เอกสารรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รายละเอียด
 • เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา 8 เล่ม รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ ว.17 30 กันยายน 2552 รายละเอียด
 • ๑,๑๙๙ กฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รายละเอียด
 • บัญชีรายละเอียดรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะ ชำนาญกาญพิเศษและวิทยฐานะเชียวชาญ กรณีผลงานดีเด่นเป็นที่ปะจักษ์ ว.5-2554 ดาวน์โหลด

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรม ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. 5 โรงเรียนเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม. 1 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย)
2. ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม. 2 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
3. ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม. 3 ณ ค่ายลูกเสือด่านสิงขร ร้อย ตชด.146 จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่ ระดับภาค กลุ่มที่ 5 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้ร่วมกับโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมและชมรมผู้บริหารและครูอำเภอสามร้อยยอด จัดงานวันครู ประจำปี 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” และเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม และเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมี นายชัยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงระเบียบการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ

เช็คผลการเรียน

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2018 samroiwit.ac.th Rights Reserved.