ครูมนตรี ยะโสธร

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม                           

1.ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากลที่เกี่ยวกับเรื่องของ จังหวะ เสียง บันไดเสียง ขั้นคู่เสียง คอร์ด และศัพท์ สัญลักษณ์ทางดนตรี (K)

2.ผู้เรียนฝึกหัดปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึกชุดต่างๆในบทเรียนจนสามารถทำแบบทดสอบผ่านเกรณฑ์ ที่กำหนด (P)

3.ผู้เรียนนำความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนทฤษฎีดนตรีสากลแล้วนำมาใช้กับกิจกรรมทางดนตรีอย่างมีความสุข (A)