Get Adobe Flash player
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกำจร ป้านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์ความรู้

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน ที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 มีการแสดงความสามารถของนักเรียนโครงการ English Program และคุณขวัญชัย วัฒนากร ประธานกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม มอบ เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน จากนั้นผู้ปกครองนักเรียน  แยกย้ายพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 มีนาคม 2014 เวลา 08:29 น.)

 

 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับคณะครู, บุคลาการทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเชิญ ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม และ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ เป็นวิทยากร และ นายประนอม เชื้อชาติ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2557

 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตย จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ ประจำปีการศึกษา 2556 กิจกรรมมีการเปิดวีดีทัศน์, การแสดงและกล่าวความรู้สึกของนักเรียนชั้น ม. 6 แต่ละห้อง โดยมี นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:20 น.)

 

ด้วย วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในวัดต่าง ๆ จำนวน 11 วัด ได้แก่

1.วัดไร่ใหม่สามัคคี

2.วัดสามร้อยยอด

3.วัดนาวัลเปรียง

4.วัดเนินกรวด

5.วัดศาลาลัย

6.วัดเขาโป่ง(หนองแก)

7.วัดกุยบุรี

8.วัดบ้านหนองแก

9.วัดตาลเจ็ดยอด

10.วัดดอนยายหนู

11.วัดสำโหรง

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 08:03 น.)

 

ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์  จันทรสุพิศ รองฯ ผ.อ.สพม.10 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “รวมใจพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21” ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2556  ในวันที่ 23 มกราคม 2557  ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้การต้อนรับในนามคณะกรรมการจัดงาน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากเทศบาลตำบลไร่เก่า โดย นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า จำนวน 50,000 บาท

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2014 เวลา 08:48 น.)

 
กิจกรรมโรงเรียน

เรียนรู้ไร้พรหมแดน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Link สพม. ๑๐
Links ภายนอก