Get Adobe Flash player
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกำจร ป้านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์ความรู้

ด้วยวันที่ 18 มิถุนายน เป็นวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โรงเรียนกำหนดจัดพิธีทำบุญครบรอบ 39 ปี ส.ว. โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน สามร้อยยอดวิทยาคม ชมรมศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติ คณะครูอาจารย์และนักเรียนทุกคน มาร่วมงาน โดยมี นายขวัญชัย วัฒนากร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับบุคลากรใหม่

ตำแหน่งครูผู้สอน

1. นายสุเนตร จันทร์สว่าง ตำแหน่งครู ปฏิบัติการสอนวิชาศิลปะ
2. นางสาวธิติยา ดวงตาผา ตำแหน่งครู ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย
3. นายเผ่าพงศ์ โพตระกูล ตำแหน่งพนักงานราชการ ปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์

นักศึกษาสังเกตการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. นางสาวเปรมจิตร บัวเผื่อน
2. นางสาวปิยนุช ทองหยาด
3. นางสาวมณฑิณี ประจวบเหมาะ
4. นางสาวรุ่งฤดี ทองรอด

 

เนื่องด้วยวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก กำหนดให้เป็น “วันงดสูบหรี่โลก” โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจึงได้จัดกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” โดยมีการตอบปัญหา, การแสดงละคร และการแสดงดนตรี เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ โดยมี นายจรอ โมกข์บุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 

 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่สุด 3 ลำดับแรกของแต่ละระดับชั้นในโครงการ English Program มีรายชื่อต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

  1. เด็กชายณัฏฐ์คุณ โชคเฉลิมวงศ์ เกรดเฉลี่ย 3.80  จำนวน  5,000  บาท
  2. เด็กชายธีทัต เกษมสุขไพศาล  เกรดเฉลี่ย 3.73  จำนวน  3,000  บาท
  3. เด็กชายอัษฎา แก้วสะอาด เกรดเฉลี่ย 3.68  จำนวน  2,000  บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

  1. เด็กหญิงฑิตยา โมกข์บุรุษ เกรดเฉลี่ย 3.99  จำนวน  5,000  บาท
  2. เด็กหญิงศุภวรรณ เตียววิจตรสกุล  เกรดเฉลี่ย 3.97  จำนวน  3,000  บาท
  3. เด็กหญิงสรณ์สิริ สุกิจปาณีนิจ  เกรดเฉลี่ย 3.88  จำนวน  2,000  บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

  1. เด็กหญิงศรัญญา ไทยอุดมทรัพย์  เกรดเฉลี่ย 3.85  จำนวน  5,000  บาท
  2. เด็กหญิงเปรมฤทัย พฤกษาตะวัน  เกรดเฉลี่ย 3.46  จำนวน  3,000  บาท
  3. เด็กหญิงสุชาวดี สวัสดิ์เดช เกรดเฉลี่ย 3.45  จำนวน  2,000  บาท

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

 
กิจกรรมโรงเรียน

เรียนรู้ไร้พรหมแดน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Link สพม. ๑๐
Links ภายนอก