Get Adobe Flash player
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกำจร ป้านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์ความรู้

.

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมขอต้อนรับบุคลากรใหม่ด้วยความยินดียิ่ง

  • นายภาณุชิต ศิลาศรี ตำแหน่งครูผู้ช่วย สอนวิชาภาษาต่างประเทศ

 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสี "ดอกคูนเกมส์ 2557"  ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม  ถึง 1 สิงหาคม 2557 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และทักษะการเล่นกีฬา การออกกำลังกายเพื่อมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ความมีระเบียบวินัย ตลอดจนส่งเสริมประชาธิปไตย และต้านภัยยาเสพติด โดยการดำเนินกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน ใช้หลักการการมีส่วนร่วม และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมี นายชยพล  อินทรสุภา ปลัดอาวุโสอำเภอสามร้อยยอด    เป็นประธานในพิธีเปิด  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557

 

เนื่องด้วยวันที่ 29 กรกฎาคม  เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการ   มีภาษาประจำชาติและธำรงรักษาภาษาไทยไว้คู่กับเอกราชของชาติไทย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จึงได้   จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ “ใช้ภาษาไทยถูกต้องเพื่อสื่อสาร พอประมาณชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยมี  นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน

 

 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน B (EP Open House 2014) เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี มีผลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง

- เล่านิทาน (Story Telling) ได้แก่ ด.ญ. ณัฐธิดา กิจเถกิง นักเรียนชั้น ม. 2/1

- ละครสั้น (Skit) ได้แก่ ด.ช. ณัฐภัทร นาคทับ นักเรียนชั้น ม. 3/1, ด.ช. จิรายุส ชื่นพยอม นักเรียนชั้น ม. 3/1, ด.ญ. กันยารัตน์ กังวลนักเรียนชั้น ม. 2/1, ด.ช. กฤษฏิ์ ลาภอาภารัตน์ นักเรียนชั้น ม. 1/1, ด.ญ. พัทธยา อยู่ดี นักเรียนชั้น ม. 1/1

- พหุทักษะ (Multi-Skill) ได้แก่ ด.ญ. ศุภวรรณ เตียววิจิตรสกุล นักเรียนชั้น ม. 2/1

- พูดสุนทรพจน์ (Speech Contest) ได้แก่ ด.ช. ภาณุพงศ์ ฉลองขวัญ นักเรียนชั้น ม. 2/1

- โครงงานคณิตศาสตร์ (Math Project Work) ได้แก่ ด.ญ. อาธิตยา นิลบรรพ์ นักเรียนชั้น ม. 2/1, ด.ญ. รัชนีวรรณ แสงศิริสุทธิสาร นักเรียนชั้น ม. 2/1, ด.ญ. ธนานันท์ วงศ์รักกิจ นักเรียนชั้น ม. 2/1

รางวัลเหรียญเงิน

- โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project Work) ได้แก่ ด.ช. ณัฏฐ์คุณ โชคเฉลิมวงศ์ นักเรียนชั้น ม. 2/1, ด.ช. ธีทัต เกษมสุขไพศาล นักเรียนชั้น ม. 2/1, ด.ช. นรภัทร จิ๋วใย นักเรียนชั้น ม. 2/1

- ร้องเพลง (Singing Contest) ได้แก่ ด.ญ. กันตา เกิดผล นักเรียนชั้น ม.2/1

มีนักเรียนได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่ โครงงานคณิตศาสตร์, โครงงานวิทยาศาสตร์, เล่านิทานและละครสั้น

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 สิงหาคม 2014 เวลา 15:21 น.)

 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมร่วมกับวัดสามร้อยยอด นำโดย นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ที่หมู่บ้านแพรกตะลุย ต.แพรกตะคร้อ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 
กิจกรรมโรงเรียน

เรียนรู้ไร้พรหมแดน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Link สพม. ๑๐
Links ภายนอก