Get Adobe Flash player
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกำจร ป้านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์ความรู้

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ขอแสดงความยินดีและต้อนรับบุคลากรใหม่

  1. Mrs. Ailene Arnett Summerlin ครูสอนประจำโครงการ English Program จากประเทศสหรัฐอเมริกา
  2. นางสาวมนัสชนก อุ่นราษฏร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

วันที่ 29-30 เมษายน 2557 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหารและครู เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้าใหม่ได้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายโรงเรียน การจัดการเรียน   การสอนและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2556 โดย นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 เวลา 13:17 น.)

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน ที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 มีการแสดงความสามารถของนักเรียนโครงการ English Program และคุณขวัญชัย วัฒนากร ประธานกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม มอบ เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน จากนั้นผู้ปกครองนักเรียน  แยกย้ายพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 19 มีนาคม 2014 เวลา 08:29 น.)

 
กิจกรรมโรงเรียน

เรียนรู้ไร้พรหมแดน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Link สพม. ๑๐
Links ภายนอก