Get Adobe Flash player
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกำจร ป้านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์ความรู้

เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้จัดงานวันครู “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม และเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2557

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 มกราคม 2014 เวลา 13:46 น.)

 

 

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2557 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอสามร้อยยอดและศิษย์เก่าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในภาคเช้า จากนั้นเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของนักเรียนและภาคบ่ายมีการแสดงความสามารถทางดนตรีของนักเรียน การแข่งขันกีฬา และมอบของขวัญให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2556

 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รก.ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 อ.สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 11:16 น.)

 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เทศบาลตำบลไร่เก่า ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9/2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2556

 
กิจกรรมโรงเรียน

เรียนรู้ไร้พรหมแดน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Link สพม. ๑๐
Links ภายนอก