Get Adobe Flash player
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกำจร ป้านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์ความรู้

เนื่องด้วยวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก กำหนดให้เป็น “วันงดสูบหรี่โลก” โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจึงได้จัดกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” โดยมีการตอบปัญหา, การแสดงละคร และการแสดงดนตรี เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ โดยมี นายจรอ โมกข์บุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 

 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่สุด 3 ลำดับแรกของแต่ละระดับชั้นในโครงการ English Program มีรายชื่อต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

 1. เด็กชายณัฏฐ์คุณ โชคเฉลิมวงศ์ เกรดเฉลี่ย 3.80  จำนวน  5,000  บาท
 2. เด็กชายธีทัต เกษมสุขไพศาล  เกรดเฉลี่ย 3.73  จำนวน  3,000  บาท
 3. เด็กชายอัษฎา แก้วสะอาด เกรดเฉลี่ย 3.68  จำนวน  2,000  บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

 1. เด็กหญิงฑิตยา โมกข์บุรุษ เกรดเฉลี่ย 3.99  จำนวน  5,000  บาท
 2. เด็กหญิงศุภวรรณ เตียววิจตรสกุล  เกรดเฉลี่ย 3.97  จำนวน  3,000  บาท
 3. เด็กหญิงสรณ์สิริ สุกิจปาณีนิจ  เกรดเฉลี่ย 3.88  จำนวน  2,000  บาท

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

 1. เด็กหญิงศรัญญา ไทยอุดมทรัพย์  เกรดเฉลี่ย 3.85  จำนวน  5,000  บาท
 2. เด็กหญิงเปรมฤทัย พฤกษาตะวัน  เกรดเฉลี่ย 3.46  จำนวน  3,000  บาท
 3. เด็กหญิงสุชาวดี สวัสดิ์เดช เกรดเฉลี่ย 3.45  จำนวน  2,000  บาท

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ขอแสดงความยินดีและต้อนรับบุคลากรใหม่

 1. Mrs. Ailene Arnett Summerlin ครูสอนประจำโครงการ English Program จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. นางสาวมนัสชนก อุ่นราษฏร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

วันที่ 29-30 เมษายน 2557 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหารและครู เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้าใหม่ได้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายโรงเรียน การจัดการเรียน   การสอนและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนขณะที่อยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

 
กิจกรรมโรงเรียน

เรียนรู้ไร้พรหมแดน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Link สพม. ๑๐
Links ภายนอก