นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม มอบรางวัลผลการสอบประเมินในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ.2560 แก่ นายวิพุธ เต็งประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.3/2 ได้รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ รับทุนการศึกษา 2,000 บาท และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบทุนการศึกษา 500 บาท