เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้ร่วมกับโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมและชมรมผู้บริหารและครูอำเภอสามร้อยยอด จัดงานวันครู ประจำปี 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” และเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม และเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมี นายชัยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม