สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8 (Zonta Club of Bangkok 8) ร่วมกับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Healh Foundation) จัดอบรมให้ความรู้ โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้อง ไม่แต่ง ไม่รุนแรง มุ่งแต่เรียน ยุค 4.0 “วัยรุ่นยุคใหม่ 4.0” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม