โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม. 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
2. ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม. 2 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
3. ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม. 3 ณ ค่ายฝึกอบรมเยาวชนมาตุลี ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์