ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน มีโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โดยมี นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม