Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายเธียรชัย แสงชาตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

 • ประกาศผลการสอบคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
 • แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 2560 รายละเอียด
 • กรอกข้อมูลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 รายละเอียด
 • หลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายละเอียด
 • เอกสาร id plan ดาวน์โหลด
 • โครงการ "ยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชุา" รายละเอียด
 • โครงการ "ครูดีปูชนียบุคคล" รายละเอียด
 • โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2561(ปีที่ 7) รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารโรงเรียนมาตรฐานสากล รายละเอียด
 • คู่มือสำหรับประชาชน รายละเอียด
 • ข้อมูลวิชาการ เรื่องการประเมิน รายละเอียด
 • แบบเขียนโครงร่างองค์ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มแผนงาน ดาวน์โหลด
 • เคมี Chanpen ดาวน์โหล
 • การเสนอขอเครื่องราชฯ รายละเอียด
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.) รายละเอียด
 • เอกสารรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รายละเอียด
 • เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา 8 เล่ม รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ ว.17 30 กันยายน 2552 รายละเอียด
 • ๑,๑๙๙ กฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รายละเอียด
 • บัญชีรายละเอียดรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะ ชำนาญกาญพิเศษและวิทยฐานะเชียวชาญ กรณีผลงานดีเด่นเป็นที่ปะจักษ์ ว.5-2554 ดาวน์โหลด

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีเปิดอาคาร “พิบูลย์ – อิม สุกิจปาณีนิจ อุปถัมภ์” บริจาคโดย คุณอิม สุกิจปาณีนิจ โดยมี นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นตัวแทนรับมอบอาคาร “พิบูลย์ – อิม สุกิจปาณีนิจ อุปถัมภ์” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดย คุณอิม สุกิจปาณีนิจ เป็นประธาน และนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ลงนามถวายพระพร ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดเนื่องในวันเข้าพรรษาแด่วัดในเขตอำเภอสามร้อยยอด ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดย นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน

หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ ประชาชน ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และพิธีทบทวนสวนสนามของ กองลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองขาม กองลูกเสือโรงเรียนบ้านศาลาลัย และกองลูกเสือโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เนื่องด้วยวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการมีภาษาประจำชาติและธำรงรักษาภาษาไทยไว้คู่กับเอกราชของชาติไทย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จึงได้ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ “สืบสานภาษา ย้อนเวลาสู่วิถีไทย” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน

เช็คผลการเรียน

Cloud

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2018 samroiwit.ac.th Rights Reserved.